BHV ontruimingsplan laten maken

ontruimingsplan laten maken

BHV ontruimingsplan laten maken

BHV ontruimingsplan laten maken een werkgever of opdrachtgever is verplicht te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers van een organisatie. Om deze zo goed mogelijk te kunnen waarborgen dienen de richtlijnen van de Arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving  te worden nageleefd. Belangrijk is dat medewerkers goed voorbereid zijn op incidenten en/of calamiteiten. Hierbij kan een beroep gedaan worden op de expertise van Training & Advies MVM.

Een goede voorbereiding op calamiteiten en incidenten begint bij een zo goed mogelijk opgesteld Bedrijfshulpverleningsplan. Daarin wordt rekening gehouden met specifieke eigenschappen van

werk(processen) van het bedrijf, branche en sector en de daaraan gekoppelde risico’s. De basis voor het opstellen van een ontruimingsplan is een gedegen risico-inventarisatie en -evaluatie.

Verschillende ontruimingsplannen

Omdat niet alle organisaties hetzelfde zijn qua grote of uitvoering. Heeft iedere organisatie zijn eigen BHV-plan. Van risico’s en ambitieniveau verschillen, zijn ook verschillende BHV-plannen nodig.

Inhoud ontruimingsplan

Het ontruimingsplan bevat naast de gebouw -en installatiebeschrijving ook een beschrijvingen van de taken voor directie, bedrijfshulpverleners en personeel dat tijdens een ontruiming.

In het ontruimingsplan staan:

  • het ambitieniveau (maatgevende factoren en doelstelling)
  • de opzet en borging van de BHV-organisatie
  • de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van directie, BHV’ers en personeelsleden
  • de RI&E opgenomen mogelijke restrisico’s beschreven.

Afgestemd op het bedrijf zijn hierin ook de middelen, materialen en voorzieningen opgenomen die nodig zijn voor het verrichten van de taken zoals omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet.

Opzet ontruimingsplan

Een BHV-ontruimingsplan moet u hebben en is daarnaast verplicht, net als dat een BMI verplicht is. Uitgangspunt bij de opzet van het bedrijfshulpverleningsplan en het bedrijfsnoodplan, is dat veiligheid en gezondheid zijn geïntegreerd in het beleid van de organisatie.

Bedrijfshulpverlening is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers. De werkgever stelt één of meer deskundigen aan die bijstand verlenen op het gebied van preventie en bescherming. Deze deskundigen verlenen onder andere medewerking aan het verrichten en opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), geven advies en nemen maatregelen die zijn gericht.

Heeft u nog vragen neem gerust contact op. Wij staan open om al uw vragen over BHV-plan te beantwoorden.